top of page

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN

ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ

 «ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για  το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με το Νέο Νόμο 4485/17 των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε συνέχεια της από 28η συνεδρίας /17-6-2022 απόφασης της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (για την τροποποίηση του ΠΜΣ)  και σε αναμονή εκδόσεως του ΦΕΚ, προκηρύσσεται το ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  (M.Sc.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αναφέρονται (α) στην Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στη Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ δημιουργεί ειδικεύσεις:

Α) Ειδίκευση «Εργαστηριακής Ιατρικής-Βασικής Έρευνας (Laboratory Medicine-Basic Research)» για προετοιμασία στην μοριακή Ιατρική και σε κλινικές εξειδικεύσεις

Β) Ειδίκευση «Κλινική Εμβρυολογία & Γενετική του Προεμφυτευτικού Εμβρύου  (Clinical Embryology and Preimplantation Embryo Genetics)»

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική  Άσκηση (Therapeutic Exercise )»   

Το ΠΜΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά  Ινστιτούτα  και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,  κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α) και ιδιωτικά Ιδρύματα (όπως είναι το ιδιωτικό Κέντρο Γένεσις, Εμβρυογένεσις, Physiopolis, H-OMT.D, «Θησέας» κέντρο αποθεραπείας & αποκατάστασης,  Ελληνική Εταιρεία Ιαματικής Ιατρικής κ.λ.π).

 

Στο ΠΜΣ για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4485/17 και ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 2.000,00€/έτος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Η επιλογή ένταξης στο  ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

 1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.

 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

 5. Προσωπική συνέντευξη.

 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Σύμφωνα με το υπό έκδοση ΦΕΚ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους υποψηφίους  να υποβάλλουν είναι τα ακόλουθα:  

 • Αίτηση, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 20 εξάμηνο).

 • Αντίγραφο πτυχίου.

 • Βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπής.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους  αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

 • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στην Διεύθυνση: Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Μικράς Ασίας 75 Γουδί, Κτίριο 16, Ισόγειο, Γραφείο 2, υπόψη κας  Ξ. Γαϊτανάρη

 • Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος ή Πανεπιστημίου.

 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η ΣΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr .

Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται επίσης στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθως και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Ξένια Γαϊτανάρη  στο e-mail xeniagaitanari@gmail.com (Τηλ. επικοινωνίας 210-746 2592).

 

Στο Μεταπτυχιακό συμμετέχουν οι κάτωθι  Καθηγητές: Γιώργος Κόλλιας (Καθηγητής & Ακαδημαϊκός), Θοδωρής Βασιλακόπουλος (Καθηγητής) Κλειω Μαυραγάνη (Καθηγήτρια), Α. Αρμακόλας (Αναπλ. Καθηγητής), Α. Φιλίππου (Αναπλ. Καθηγητής), Μ. Σιμοπούλου (Αναπλ. Καθηγήτρια),Α. Χατζηγεωργίου (Αναπλ. Καθηγητής), Κ. Παληκαράς (Επικ. Καθηγητής). Συμμετέχουν ως  Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Ομ. Καθηγητής Φυσιολογίας, κ. Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκος (Ομ. Καθηγητής Παθολογίας), κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκος (Ομ. Καθηγητής Παθοφυσιολογίας),κ. Γρηγόρης Κουράκλης (Ομ. Καθηγητής Χειρουργική), Γιώργος Βαϊόπουλος (Ομ. Καθηγητής Παθολογίας) ,

Βασίλης Γοργούλης (Παθολογοανατόμος- Ιστολογία- Εμβρυολογία) .

 

Από την  γραμματεία του ΠΜΣ

bottom of page