top of page

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ 

«ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡOKΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ εισάγει ειδικεύσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο: 

Α) Ειδίκευση «Εργαστηριακή Ιατρική -Βασική Έρευνα (Laboratory Medicine -Basic Research)»

Β) Ειδίκευση «Κλινική Εμβρυολογία & Γενετική του Προεμφυτευτικού Εμβρύου (Clinical Embryology and Preimplantation Embryo Genetics)»

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση (Therapeutic Exercise )» 

 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) (M.Sc.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αφορούν θεωρητική κατάρτιση με σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης (α) στην Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στη Φυσιολογία των Συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο εισάγονται οι ειδικεύσεις.

 

Το ΠΜΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά  Ινστιτούτα  και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,  κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α). Επιπλέον συνεργάζεται με Ιδιωτικά και Δημόσια Ιδρύματα, όπως είναι η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Κλινικής ‘’Γένεσις Αθηνών’’, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘’Institute of Life’’ του Ομίλου ΙΑΣΩ, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘’ΥΓΕΙΑ IVF», «Εμβρυογένεσις’’, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Γέννημα-IVF”, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Γ.Ν. Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου», τα Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, όπως είναι «Physiopolis», «H-OMT.D», «ΘΗΣΕΑΣ», «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» κ.α.

Στο ΠΜΣ για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Διατροφής & Δικαιολογίας, Εργοθεραπείας, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, καθώς και από Τμήματα Γεωπονικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος και ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε φοιτητή είναι 1.000,00 €/εξάμηνο.

Η επιλογή ένταξης στο  ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

 2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.

 3. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

 4. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

 5. Προσωπική συνέντευξη.

 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τους υποψηφίους  να υποβάλλουν είναι τα ακόλουθα:  

 • Αίτηση υποψηφίου, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 20 εξάμηνο).

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του Ν 4485/17. Οι τελειόφοιτοι οι οποίοι κατά το χρόνο της αίτησης δεν έχουν ακόμη πτυχίο, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από την οικεία Σχολή ότι περάτωσαν με επιτυχία τις πτυχιακές τους εξετάσεις και να καταθέσουν το πτυχίο τους μόλις το παραλάβουν.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 αγγλικής γλώσσας

 • Τρεις συστατικές επιστολές

 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Συντονιστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

Σχετικές πληροφορίες καθώς και τα απαιτούμενα Έντυπα της Αίτησης-Βιογραφικού Σημειώματος, των Συστατικών Επιστολών  και της Έκθεσης Ενδιαφέροντος, παρέχονται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ καθώς και στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ molecularandappliedphysiology.med.uoa.gr

 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δυο (2) κύκλους συνεντεύξεων: α) Τετάρτη 3/7/02024 (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι 28/6/2024)  και β) Παρασκευή 20/9/2024  εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις (ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι 17/9/2024).

 

Διευθύντρια και Επιστημονική Υπεύθυνη του ΠΜΣ είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μάρα Σιμοπούλου, Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής η κ. Κλειώ Μαυραγάνη (Καθηγήτρια),  ο κ. Αθανάσιος Αρμακόλας (Αναπλ. Καθηγητής), ο κ. Αναστάσιος Φιλίππου (Αναπλ. Καθηγητής) και ο κ. Αντώνης Χατζηγεωργίου (Αναπλ. Καθηγητής).

 

 

Με τιμή,

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Μάρα Σιμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Εμβρυολογίας

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ Φ.Ε.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΊΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ 

bottom of page