top of page

ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΚΠΑ 

«ΜΟΡΙΑΚΗ & ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ»

ΠΡOKΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία για  το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο το ΠΜΣ εισάγει ειδικεύσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο:  

Α) Ειδίκευση «Εργαστηριακή Ιατρική -Βασική Έρευνα (Laboratory Medicine -Basic Research)»

Β) Ειδίκευση «Κλινική Εμβρυολογία & Γενετική του Προεμφυτευτικού Εμβρύου (Clinical Embryology and Preimplantation Embryo Genetics)»

Γ) Ειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση» (Therapeutic Exercise ) 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)  (M.Sc.) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Τα δυο πρώτα εξάμηνα αφορούν θεωρητική κατάρτιση με σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης  (α) στην Κυτταρική Φυσιολογία (διαφοροποίηση, αυτοφαγία, απόπτωση, κυτταρικός κύκλος) και (β) στη Φυσιολογία των συστημάτων. Στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο εισάγονται οι ειδικεύσεις.

Το ΠΜΣ συνεργάζεται, για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών και της διπλωματικής εργασίας των υποψηφίων (Γ’ & Δ΄ εξάμηνο), με Ερευνητικά  Ινστιτούτα  και Οργανισμούς της χώρας (όπως είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών - ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»,  κτλ) καθώς και με Πανεπιστημιακές & Κλινικές ΕΣΥ (Κλινική Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ, Πνευμονολογική Κλινική Νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ κ.α). Επιπλέον συνεργάζεται με Ιδιωτικά και Δημόσια Ιδρύματα, όπως είναι η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Κλινικής ‘’Γένεσις Αθηνών’’, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘’Institute of Life’’ του ομίλου ΙΑΣΩ, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ‘’ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις’’, η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής “Γέννημα-IVF”. η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Γ.Ν. Μαιευτηρίου «Έλενα Βενιζέλου», τα Κέντρα Αποθεραπείας, Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης, όπως είναι «Physiopolis», «H-OMT.D», «ΘΗΣΕΑΣ» κ.α.

Στο ΠΜΣ για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α’ κύκλου σπουδών Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, προερχόμενοι από Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογικών, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πληροφορικής, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, ΣΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπευτές και συναφών ειδικοτήτων Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο Νόμος 4957/22 και ο Κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ.

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 1.000,00€/εξάμηνο. Μετά την καταβολή των διδάκτρων δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής τους.

Η επιλογή ένταξης στο  ΠΜΣ θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Βαθμός Πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους.

 1. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την κατεύθυνση.

 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας.

 3. Αξιολόγηση συστατικών επιστολών.

 4. Προσωπική συνέντευξη.

 5. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά,  μέχρι 22/9/2023,υπόψιν κας Ξένιας Γαϊτανάρη  στο e-mail xeniagaitanari@gmail.com (Τηλ. επικοινωνίας 210-746 2592).

 • Αίτηση συμμετοχής, με την ένδειξη Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία (Η επιλογή της κατεύθυνσης μπορεί να γίνεται στην αρχή ή μετά το 2ο εξάμηνο).

 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών

 • Οι φοιτητές από Ιδρύματα της αλλοδαπής, πρέπει να προσκομίσουν επίσημη μετάφραση του πτυχίου τους καθώς και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.

 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

 • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, και για τους  αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας.

 • Τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απ’ ευθείας στο e-mail xeniagaitanari@gmail.com

 • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η ΣΕ να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε δυο (2) κύκλους συνεντεύξεων. α) Δευτέρα 10/7/02023  και β) Τετάρτη 27/9/2023 εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις .

Oλα τα απαραίτητα έντυπα και η περιγραφή του ΠΜΣ αναφέρονται στην ιστοσελίδα με τη διεύθυνση: http://school.med.uoa.gr/ , στο site του Εργαστηρίου Φυσιολογίας physiology.med.uoa.gr καθως και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://www.molecularandappliedphysiologymedicaluoa.com/

ΟΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΧΡΙ 22/9/2023.

Διευθυντής & Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΠΜΣ είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Μάρα Σιμοπούλου , μέλη της συντονιστικής επιτροπής η κ. Κλειω Μαυραγάνη (Καθηγήτρια),  ο κ. Αθανάσιος. Αρμακόλας (Αναπλ. Καθηγητης), ο κ. Αναστάσιος. Φιλίππου (Αναπλ. Καθηγητης), & ο κ. Αντωνης. Χατζηγεωργίου (Αναπλ. Καθηγητής). Συμμετέχουν ως  Επιστημονικοί Σύμβουλοι οι Καθηγητές: κ. Γ. Κόλλιας, Ακαδημαϊκός-Καθηγητής Φυσιολογίας κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης, Ομ. Καθηγητής Φυσιολογίας, κ. Χαράλαμπος Ρούσσος, Ακαδημαϊκός- Ομ. Καθηγητής Παθολογίας, κ. Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός- Ομ. Καθηγητής Παθοφυσιολογίας ,κ. Γρηγόρης Κουράκλης Ομ. Καθηγητής Χειρουργικής, κ.Θανάσης Παπαβασιλείου, Καθηγητής Βιολογικής Χημείας, κ. Βασίλης Γοργούλης Καθηγητής  Ιστολογίας- Εμβρυολογίας, και ο Ομ. Καθηγητής κ. Γιώργος Βαϊόπουλος (Παθολόγος/Ρευματολόγος) είναι Υπεύθυνος Σεμιναρίων Κλινικής Φυσιολογίας

 

Με τιμή,

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Μάρα Σιμοπούλου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Εμβρυολογίας

Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ Φ.Ε.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ -ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΊΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

bottom of page